Terms and Conditions

Villkor på svenska

Välkommen till psykologlallerstedt.se!

Dessa villkor beskriver de regler och bestämmelser som gäller för användningen av psykologlallerstedt.se:s webbplats, som finns på https://psykologlallerstedt.se.

Genom att du besöker denna webbplats antar vi att du accepterar dessa villkor. Fortsätt inte att använda psykologlallerstedt.se om du inte accepterar att ta alla de villkor som anges på denna sida.

Följande terminologi gäller för dessa villkor, integritetspolicy och ansvarsfriskrivning samt alla avtal: ”Kund”, ”Du” och ”Din” avser dig, den person som loggar in på denna webbplats och som följer företagets villkor. ”Företaget”, ”oss”, ”vi”, ”vår” och ”oss” avser vårt företag. ”Part”, ”parter” eller ”oss” avser både kunden och oss. Alla termer avser erbjudande, acceptans och betalning som är nödvändig för att vi ska kunna bistå kunden på det lämpligaste sättet för att tillgodose kundens behov av att tillhandahålla företagets angivna tjänster, i enlighet med gällande nederländsk lag. All användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singular, plural, versaler och/eller han/hon eller de, betraktas som utbytbara och hänvisar därför till samma sak.

Cookies

Vi använder oss av cookies. Genom att gå in på psykologlallerstedt.se godkänner du användningen av cookies i enlighet med psykologlallerstedt.se:s sekretesspolicy.

De flesta interaktiva webbplatser använder cookies för att låta oss hämta användarens uppgifter för varje besök. Cookies används av vår webbplats för att möjliggöra funktionaliteten i vissa områden för att göra det lättare för personer som besöker vår webbplats. Vissa av våra affilierade/reklampartner kan också använda cookies.

Licens

Om inget annat anges äger psykologlallerstedt.se och/eller dess licensgivare de immateriella rättigheterna till allt material på psykologlallerstedt.se. Alla immateriella rättigheter är förbehållna. Du kan få tillgång till detta från psykologlallerstedt.se för ditt eget personliga bruk med de begränsningar som anges i dessa villkor.

Du får inte:

 • återpublicera material från psykologlallerstedt.se.
 • Sälja, hyra ut eller underlicensiera material från psykologlallerstedt.se.
 • Reproducera, duplicera eller kopiera material från psykologlallerstedt.se.
 • Omfördela innehåll från psykologlallerstedt.se

Detta avtal börjar gälla från och med datumet för detta avtal.

Delar av denna webbplats erbjuder en möjlighet för användare att lägga upp och utbyta åsikter och information i vissa delar av webbplatsen. psykologlallerstedt.se filtrerar, redigerar, publicerar eller granskar inte kommentarer innan de finns på webbplatsen. Kommentarer återspeglar inte psykologlallerstedt.se:s, dess agenters och/eller dotterbolags åsikter och synpunkter. Kommentarer återspeglar åsikter och åsikter hos den person som lägger upp sina åsikter och åsikter. I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagar ska psykologlallerstedt.se inte hållas ansvarig för kommentarerna eller för ansvar, skador eller kostnader som orsakats och/eller lidits till följd av användning och/eller publicering och/eller förekomst av kommentarerna på denna webbplats.

psykologlallerstedt.se förbehåller sig rätten att övervaka alla kommentarer och att ta bort alla kommentarer som kan anses olämpliga, stötande eller som bryter mot dessa villkor.

Du garanterar och försäkrar att:

 • Du har rätt att publicera kommentarerna på vår webbplats och har alla nödvändiga licenser och samtycken för att göra det;
 • Kommentarerna inkräktar inte på någon immateriell rättighet, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, patent eller varumärke som tillhör någon tredje part;
 • Kommentarerna innehåller inte något ärekränkande, förtalande, stötande, oanständigt eller på annat sätt olagligt material som kränker privatlivet.
 • Kommentarerna kommer inte att användas för att be om eller främja affärer eller sedvänja eller presentera kommersiell verksamhet eller olaglig verksamhet.

Du ger härmed psykologlallerstedt.se en icke-exklusiv licens att använda, reproducera, redigera och ge andra tillstånd att använda, reproducera och redigera dina kommentarer i alla former, format och medier.

Hyperlänkning till vårt innehåll

Följande organisationer får länka till vår webbplats utan föregående skriftligt godkännande:

 • Myndigheter;
 • Sökmotorer;
 • Nyhetsorganisationer;
 • Distributörer av online-kataloger kan länka till vår webbplats på samma sätt som de länkar till andra förtecknade företags webbplatser.
 • Systemövergripande ackrediterade företag, med undantag för icke vinstdrivande organisationer, shoppingcenter för välgörenhet och grupper för insamling av välgörenhetsmedel, som inte får hyperlänka till vår webbplats.

Dessa organisationer får länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan information på webbplatsen så länge som länken: (a) inte på något sätt är vilseledande, b) inte felaktigt antyder sponsring, stöd eller godkännande av den länkande parten och dess produkter och/eller tjänster, och c) passar in i sammanhanget för den länkande partens webbplats.

Vi kan överväga och godkänna andra länkförfrågningar från följande typer av organisationer:

 • Allmänt kända informationskällor för konsumenter och/eller företag;
 • Webbplatser med dot.com-gemenskap;
 • Föreningar eller andra grupper som företräder välgörenhetsorganisationer;
 • distributörer av kataloger på nätet;
 • Internetportaler;
 • redovisnings-, advokat- och konsultföretag, och
 • utbildningsinstitutioner och branschorganisationer.

Vi kommer att godkänna länkförfrågningar från dessa organisationer om vi beslutar att: (a) länken inte skulle ge oss eller våra ackrediterade företag ett negativt rykte, (b) organisationen inte har några negativa uppgifter om oss, (c) fördelen för oss med hyperlänkens synlighet kompenserar frånvaron av psykologlallerstedt.se, och (d) länken är i samband med allmän resursinformation.

Dessa organisationer får länka till vår hemsida så länge länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte felaktigt antyder sponsring, stöd eller godkännande av den länkande parten och dess produkter eller tjänster; och (c) passar in i sammanhanget för den länkande partens webbplats.

Om du är en av de organisationer som anges i punkt 2 ovan och är intresserad av att länka till vår webbplats måste du informera oss genom att skicka ett e-postmeddelande till psykologlallerstedt.se. Vänligen inkludera ditt namn, ditt organisationsnamn, kontaktinformation samt URL:en för din webbplats, en lista över eventuella URL:er från vilka du avser att länka till vår webbplats och en lista över de URL:er på vår webbplats som du vill länka till. Vänta 2-3 veckor på ett svar.

Godkända organisationer kan länka till vår webbplats på följande sätt:

 • Genom att använda vårt företagsnamn, eller
 • genom användning av den enhetliga resurslokalisatorn som det länkas till, eller
 • Genom användning av någon annan beskrivning av vår webbplats som länkas till som är meningsfull i sammanhanget och formatet för innehållet på den länkande partens webbplats.

Ingen användning av psykologlallerstedt.se:s logotyp eller annat konstverk kommer att tillåtas för länkning utan ett licensavtal för varumärke.

iFrames

Utan föregående godkännande och skriftligt tillstånd får du inte skapa ramar runt våra webbsidor som på något sätt ändrar den visuella presentationen eller utseendet på vår webbplats.

Ansvar för innehåll

Vi ska inte hållas ansvariga för innehåll som visas på din webbplats. Du samtycker till att skydda och försvara oss mot alla anspråk som stiger på din webbplats. Inga länkar får finnas på någon webbplats som kan tolkas som ärekränkande, obscena eller brottsliga, eller som gör intrång, på annat sätt kränker eller förespråkar intrång eller andra kränkningar av tredje parts rättigheter.

Integritet

Läs sekretesspolicyn

Förbehåll för rättigheter

Vi förbehåller oss rätten att begära att du tar bort alla länkar eller en viss länk till vår webbplats. Du godkänner att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats på begäran. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ändra dessa villkor och dess länkpolicy. Genom att kontinuerligt länka till vår webbplats godkänner du att vara bunden till och följa dessa villkor för länkning.

Avlägsnande av länkar från vår webbplats

Om du hittar någon länk på vår webbplats som är stötande av någon anledning är du fri att kontakta och informera oss när som helst. Vi kommer att överväga förfrågningar om att ta bort länkar, men vi är inte skyldiga att göra det eller att svara dig direkt.

Vi garanterar inte att informationen på denna webbplats är korrekt, vi garanterar inte att den är fullständig eller korrekt, och vi lovar inte heller att se till att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls uppdaterat.

Ansvarsfriskrivning

I största möjliga utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag utesluter vi alla representationer, garantier och villkor som rör vår webbplats och användningen av denna webbplats. Ingenting i denna ansvarsfriskrivning kommer att:

Ansvarsfriskrivning

I största möjliga utsträckning som tillåts av tillämplig lag utesluter vi alla representationer, garantier och villkor som rör vår webbplats och användningen av denna webbplats. Ingenting i denna ansvarsfriskrivning kommer att:

 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för dödsfall eller personskada;
 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedrägligt falska uppgifter;
 • begränsa något av vårt eller ditt ansvar på något sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lag, eller
 • utesluta något av vårt eller ditt ansvar som inte får uteslutas enligt tillämplig lag.

De begränsningar och förbud mot ansvar som anges i detta avsnitt och på andra ställen i denna ansvarsfriskrivning: (a) omfattas av föregående stycke, och (b) reglerar alla ansvar som uppstår enligt ansvarsfriskrivningen, inklusive ansvar som uppstår i avtal, skadestånd och för brott mot lagstadgad skyldighet.

Så länge webbplatsen och informationen och tjänsterna på webbplatsen tillhandahålls kostnadsfritt är vi inte ansvariga för någon förlust eller skada av något slag.

Welcome to psykologlallerstedt.se!

These terms and conditions outline the rules and regulations for the use of psykologlallerstedt.se’s Website, located at https://psykologlallerstedt.se.

By accessing this website we assume you accept these terms and conditions. Do not continue to use psykologlallerstedt.se if you do not agree to take all of the terms and conditions stated on this page.

The following terminology applies to these Terms and Conditions, Privacy Statement and Disclaimer Notice and all Agreements: ”Client”, ”You” and ”Your” refers to you, the person log on this website and compliant to the Company’s terms and conditions. ”The Company”, ”Ourselves”, ”We”, ”Our” and ”Us”, refers to our Company. ”Party”, ”Parties”, or ”Us”, refers to both the Client and ourselves. All terms refer to the offer, acceptance and consideration of payment necessary to undertake the process of our assistance to the Client in the most appropriate manner for the express purpose of meeting the Client’s needs in respect of provision of the Company’s stated services, in accordance with and subject to, prevailing law of Netherlands. Any use of the above terminology or other words in the singular, plural, capitalization and/or he/she or they, are taken as interchangeable and therefore as referring to same.

Cookies

We employ the use of cookies. By accessing psykologlallerstedt.se, you agreed to use cookies in agreement with the psykologlallerstedt.se’s Privacy Policy.

Most interactive websites use cookies to let us retrieve the user’s details for each visit. Cookies are used by our website to enable the functionality of certain areas to make it easier for people visiting our website. Some of our affiliate/advertising partners may also use cookies.

License

Unless otherwise stated, psykologlallerstedt.se and/or its licensors own the intellectual property rights for all material on psykologlallerstedt.se. All intellectual property rights are reserved. You may access this from psykologlallerstedt.se for your own personal use subjected to restrictions set in these terms and conditions.

You must not:

 • Republish material from psykologlallerstedt.se
 • Sell, rent or sub-license material from psykologlallerstedt.se
 • Reproduce, duplicate or copy material from psykologlallerstedt.se
 • Redistribute content from psykologlallerstedt.se

This Agreement shall begin on the date hereof.

Parts of this website offer an opportunity for users to post and exchange opinions and information in certain areas of the website. psykologlallerstedt.se does not filter, edit, publish or review Comments prior to their presence on the website. Comments do not reflect the views and opinions of psykologlallerstedt.se,its agents and/or affiliates. Comments reflect the views and opinions of the person who post their views and opinions. To the extent permitted by applicable laws, psykologlallerstedt.se shall not be liable for the Comments or for any liability, damages or expenses caused and/or suffered as a result of any use of and/or posting of and/or appearance of the Comments on this website.

psykologlallerstedt.se reserves the right to monitor all Comments and to remove any Comments which can be considered inappropriate, offensive or causes breach of these Terms and Conditions.

You warrant and represent that:

 • You are entitled to post the Comments on our website and have all necessary licenses and consents to do so;
 • The Comments do not invade any intellectual property right, including without limitation copyright, patent or trademark of any third party;
 • The Comments do not contain any defamatory, libelous, offensive, indecent or otherwise unlawful material which is an invasion of privacy
 • The Comments will not be used to solicit or promote business or custom or present commercial activities or unlawful activity.

You hereby grant psykologlallerstedt.se a non-exclusive license to use, reproduce, edit and authorize others to use, reproduce and edit any of your Comments in any and all forms, formats or media.

Hyperlinking to our Content

The following organizations may link to our Website without prior written approval:

 • Government agencies;
 • Search engines;
 • News organizations;
 • Online directory distributors may link to our Website in the same manner as they hyperlink to the Websites of other listed businesses; and
 • System wide Accredited Businesses except soliciting non-profit organizations, charity shopping malls, and charity fundraising groups which may not hyperlink to our Web site.

These organizations may link to our home page, to publications or to other Website information so long as the link: (a) is not in any way deceptive; (b) does not falsely imply sponsorship, endorsement or approval of the linking party and its products and/or services; and (c) fits within the context of the linking party’s site.

We may consider and approve other link requests from the following types of organizations:

 • commonly-known consumer and/or business information sources;
 • dot.com community sites;
 • associations or other groups representing charities;
 • online directory distributors;
 • internet portals;
 • accounting, law and consulting firms; and
 • educational institutions and trade associations.

We will approve link requests from these organizations if we decide that: (a) the link would not make us look unfavorably to ourselves or to our accredited businesses; (b) the organization does not have any negative records with us; (c) the benefit to us from the visibility of the hyperlink compensates the absence of psykologlallerstedt.se; and (d) the link is in the context of general resource information.

These organizations may link to our home page so long as the link: (a) is not in any way deceptive; (b) does not falsely imply sponsorship, endorsement or approval of the linking party and its products or services; and (c) fits within the context of the linking party’s site.

If you are one of the organizations listed in paragraph 2 above and are interested in linking to our website, you must inform us by sending an e-mail to psykologlallerstedt.se. Please include your name, your organization name, contact information as well as the URL of your site, a list of any URLs from which you intend to link to our Website, and a list of the URLs on our site to which you would like to link. Wait 2-3 weeks for a response.

Approved organizations may hyperlink to our Website as follows:

 • By use of our corporate name; or
 • By use of the uniform resource locator being linked to; or
 • By use of any other description of our Website being linked to that makes sense within the context and format of content on the linking party’s site.

No use of psykologlallerstedt.se’s logo or other artwork will be allowed for linking absent a trademark license agreement.

iFrames

Without prior approval and written permission, you may not create frames around our Webpages that alter in any way the visual presentation or appearance of our Website.

Content Liability

We shall not be hold responsible for any content that appears on your Website. You agree to protect and defend us against all claims that is rising on your Website. No link(s) should appear on any Website that may be interpreted as libelous, obscene or criminal, or which infringes, otherwise violates, or advocates the infringement or other violation of, any third party rights.

Your Privacy

Please read Privacy Policy

Reservation of Rights

We reserve the right to request that you remove all links or any particular link to our Website. You approve to immediately remove all links to our Website upon request. We also reserve the right to amen these terms and conditions and it’s linking policy at any time. By continuously linking to our Website, you agree to be bound to and follow these linking terms and conditions.

Removal of links from our website

If you find any link on our Website that is offensive for any reason, you are free to contact and inform us any moment. We will consider requests to remove links but we are not obligated to or so or to respond to you directly.

We do not ensure that the information on this website is correct, we do not warrant its completeness or accuracy; nor do we promise to ensure that the website remains available or that the material on the website is kept up to date.

Disclaimer

To the maximum extent permitted by applicable law, we exclude all representations, warranties and conditions relating to our website and the use of this website. Nothing in this disclaimer will:

 • limit or exclude our or your liability for death or personal injury;
 • limit or exclude our or your liability for fraud or fraudulent misrepresentation;
 • limit any of our or your liabilities in any way that is not permitted under applicable law; or
 • exclude any of our or your liabilities that may not be excluded under applicable law.

The limitations and prohibitions of liability set in this Section and elsewhere in this disclaimer: (a) are subject to the preceding paragraph; and (b) govern all liabilities arising under the disclaimer, including liabilities arising in contract, in tort and for breach of statutory duty.

As long as the website and the information and services on the website are provided free of charge, we will not be liable for any loss or damage of any nature.

Dela med dina vänner!
psykologlallerstedt.se
Adblock
detector