Privacy Policy for psykologlallerstedt.se

Integritetspolicy på svenska

På psykologlallerstedt.se, som är tillgänglig från https://psykologlallerstedt.se, är en av våra viktigaste prioriteringar att skydda våra besökares integritet. Detta dokument om sekretesspolicy innehåller typer av information som samlas in och registreras av psykologlallerstedt.se och hur vi använder den.

Om du har ytterligare frågor eller behöver mer information om vår integritetspolicy, tveka inte att kontakta oss.

Denna sekretesspolicy gäller endast för vår onlineverksamhet och gäller för besökare på vår webbplats med avseende på den information som de delat och/eller samlat in på psykologlallerstedt.se. Denna policy gäller inte för information som samlas in offline eller via andra kanaler än denna webbplats.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats samtycker du härmed till vår integritetspolicy och godkänner dess villkor.

Information som vi samlar in

De personuppgifter som du ombeds att lämna och skälen till varför du ombeds att lämna dem kommer att klargöras för dig vid den tidpunkt då vi ber dig att lämna dina personuppgifter.

Om du kontaktar oss direkt kan vi få ytterligare information om dig, t.ex. ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, innehållet i det meddelande och/eller de bilagor som du skickar till oss och annan information som du väljer att lämna.

När du registrerar dig för ett konto kan vi be om dina kontaktuppgifter, inklusive uppgifter som namn, företagsnamn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Hur vi använder din information

Vi använder den information vi samlar in på olika sätt, bland annat för att:

 • tillhandahålla, driva och underhålla vår webbplats
 • Förbättra, anpassa och utöka vår webbplats.
 • Förstå och analysera hur du använder vår webbplats.
 • Utveckla nya produkter, tjänster, funktioner och funktioner.
 • Kommunicera med dig, antingen direkt eller via någon av våra partners, bland annat för kundservice, för att ge dig uppdateringar och annan information om webbplatsen samt för marknadsföring och reklam.
 • Skicka e-post till dig.
 • Hitta och förhindra bedrägerier.

Loggfiler

psykologlallerstedt.se följer ett standardförfarande för användning av loggfiler. Dessa filer loggar besökare när de besöker webbplatser. Alla webbhotell gör detta och en del av webbhotellens analys. Den information som samlas in av loggfiler inkluderar Internet Protocol (IP) adresser, webbläsartyp, Internet Service Provider (ISP), datum- och tidsstämpel, hänvisnings-/avslutningssidor och eventuellt antalet klick. Dessa är inte kopplade till någon information som är personligt identifierbar. Syftet med informationen är att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarnas rörelser på webbplatsen och samla in demografisk information.

Kakor och webbsignaler

Som alla andra webbplatser använder psykologlallerstedt.se ”cookies”. Dessa cookies används för att lagra information, inklusive besökarnas preferenser och de sidor på webbplatsen som besökaren gick in på eller besökte. Informationen används för att optimera användarnas upplevelse genom att anpassa innehållet på våra webbsidor baserat på besökarnas webbläsartyp och/eller annan information.

Google DoubleClick DART-cookie

Google är en av en tredjepartsleverantör på vår webbplats. Företaget använder också cookies, så kallade DART-cookies, för att visa annonser för våra webbplatsbesökare baserat på deras besök på www.website.com och andra webbplatser på internet. Besökare kan dock välja att avvisa användningen av DART-cookies genom att besöka Googles integritetspolicy för annons- och innehållsnätverk på följande URL – https://policies.google.com/technologies/ads

Våra annonseringspartners

Vissa av annonsörerna på vår webbplats kan använda cookies och webbfyrar. Våra annonseringspartners är listade nedan. Var och en av våra annonspartners har en egen sekretesspolicy för sina policyer för användardata. För att underlätta åtkomsten har vi hyperlänkar till deras integritetspolicyer nedan.

Sekretesspolicy för reklampartner

Du kan konsultera den här listan för att hitta integritetspolicyn för var och en av psykologlallerstedt.se:s annonspartners.

Tredje parts annonsservrar eller annonsnätverk använder tekniker som cookies, JavaScript eller webbfyrar som används i deras respektive annonser och länkar som visas på psykologlallerstedt.se och som skickas direkt till användarnas webbläsare. De får automatiskt din IP-adress när detta sker. Dessa tekniker används för att mäta effektiviteten av deras reklamkampanjer och/eller för att anpassa det reklaminnehåll som du ser på webbplatser som du besöker.

Observera att psykologlallerstedt.se inte har tillgång till eller kontroll över dessa cookies som används av tredjepartsannonsörer.

Sekretesspolicy för tredje part

psykologlallerstedt.se:s integritetspolicy gäller inte för andra annonsörer eller webbplatser. Vi rekommenderar därför att du konsulterar respektive sekretesspolicy för dessa tredjeparts annonsservrar för mer detaljerad information. Den kan innehålla deras metoder och instruktioner om hur man kan välja bort vissa alternativ.

Du kan välja att inaktivera cookies genom dina individuella webbläsaralternativ. Om du vill veta mer detaljerad information om hantering av cookies med specifika webbläsare kan du hitta den på webbläsarnas respektive webbplatser.

CCPA:s integritetsrättigheter (sälj inte mina personuppgifter)

Enligt CCPA har konsumenter i Kalifornien bland annat rätt till följande:

begära att ett företag som samlar in konsumentens personuppgifter ska avslöja vilka kategorier och specifika personuppgifter som företaget har samlat in om konsumenterna.

begära att ett företag raderar alla personuppgifter om konsumenten som företaget har samlat in.

begära att ett företag som säljer konsumentens personuppgifter inte säljer konsumentens personuppgifter.

Om du gör en begäran har vi en månad på oss att svara dig. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter kan du kontakta oss.

GDPR-rättigheter för dataskydd

Vi vill försäkra oss om att du är fullt medveten om alla dina dataskyddsrättigheter. Varje användare har rätt till följande:

Rätt till tillgång – Du har rätt att begära kopior av dina personuppgifter. Vi kan ta ut en liten avgift för denna tjänst.

Rätten till rättelse – Du har rätt att begära att vi rättar information som du anser vara felaktig. Du har också rätt att begära att vi kompletterar den information som du anser vara ofullständig.

Rätt till radering – Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter under vissa villkor.

Rätt att begränsa behandlingen – Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under vissa villkor.

Rätt att invända mot behandlingen – Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter under vissa villkor.

Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att begära att vi överför de uppgifter som vi har samlat in till en annan organisation eller direkt till dig, under vissa villkor.

Om du gör en begäran har vi en månad på oss att svara dig. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter kan du kontakta oss.

Information om barn

En annan del av vår prioritering är att öka skyddet för barn när de använder internet. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att observera, delta i och/eller övervaka och vägleda barnens aktiviteter på nätet.

psykologlallerstedt.se samlar inte medvetet in någon personligt identifierbar information från barn under 13 år. Om du tror att ditt barn har lämnat denna typ av information på vår webbplats uppmanar vi dig starkt att kontakta oss omedelbart så att vi kan göra vårt bästa för att snabbt ta bort sådan information från våra register.

At psykologlallerstedt.se, accessible from https://psykologlallerstedt.se, one of our main priorities is the privacy of our visitors. This Privacy Policy document contains types of information that is collected and recorded by psykologlallerstedt.se and how we use it.

If you have additional questions or require more information about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us.

This Privacy Policy applies only to our online activities and is valid for visitors to our website with regards to the information that they shared and/or collect in psykologlallerstedt.se. This policy is not applicable to any information collected offline or via channels other than this website.

Consent

By using our website, you hereby consent to our Privacy Policy and agree to its terms.

Information we collect

The personal information that you are asked to provide, and the reasons why you are asked to provide it, will be made clear to you at the point we ask you to provide your personal information.

If you contact us directly, we may receive additional information about you such as your name, email address, phone number, the contents of the message and/or attachments you may send us, and any other information you may choose to provide.

When you register for an Account, we may ask for your contact information, including items such as name, company name, address, email address, and telephone number.

How we use your information

We use the information we collect in various ways, including to:

 • Provide, operate, and maintain our website
 • Improve, personalize, and expand our website
 • Understand and analyze how you use our website
 • Develop new products, services, features, and functionality
 • Communicate with you, either directly or through one of our partners, including for customer service, to provide you with updates and other information relating to the website, and for marketing and promotional purposes
 • Send you emails
 • Find and prevent fraud

Log Files

psykologlallerstedt.se follows a standard procedure of using log files. These files log visitors when they visit websites. All hosting companies do this and a part of hosting services’ analytics. The information collected by log files include internet protocol (IP) addresses, browser type, Internet Service Provider (ISP), date and time stamp, referring/exit pages, and possibly the number of clicks. These are not linked to any information that is personally identifiable. The purpose of the information is for analyzing trends, administering the site, tracking users’ movement on the website, and gathering demographic information.

Cookies and Web Beacons

Like any other website, psykologlallerstedt.se uses ’cookies’. These cookies are used to store information including visitors’ preferences, and the pages on the website that the visitor accessed or visited. The information is used to optimize the users’ experience by customizing our web page content based on visitors’ browser type and/or other information.

Google DoubleClick DART Cookie

Google is one of a third-party vendor on our site. It also uses cookies, known as DART cookies, to serve ads to our site visitors based upon their visit to www.website.com and other sites on the internet. However, visitors may choose to decline the use of DART cookies by visiting the Google ad and content network Privacy Policy at the following URL – https://policies.google.com/technologies/ads

Our Advertising Partners

Some of advertisers on our site may use cookies and web beacons. Our advertising partners are listed below. Each of our advertising partners has their own Privacy Policy for their policies on user data. For easier access, we hyperlinked to their Privacy Policies below.

Advertising Partners Privacy Policies

You may consult this list to find the Privacy Policy for each of the advertising partners of psykologlallerstedt.se.

Third-party ad servers or ad networks uses technologies like cookies, JavaScript, or Web Beacons that are used in their respective advertisements and links that appear on psykologlallerstedt.se, which are sent directly to users’ browser. They automatically receive your IP address when this occurs. These technologies are used to measure the effectiveness of their advertising campaigns and/or to personalize the advertising content that you see on websites that you visit.

Note that psykologlallerstedt.se has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

Third Party Privacy Policies

psykologlallerstedt.se’s Privacy Policy does not apply to other advertisers or websites. Thus, we are advising you to consult the respective Privacy Policies of these third-party ad servers for more detailed information. It may include their practices and instructions about how to opt-out of certain options.

You can choose to disable cookies through your individual browser options. To know more detailed information about cookie management with specific web browsers, it can be found at the browsers’ respective websites.

CCPA Privacy Rights (Do Not Sell My Personal Information)

Under the CCPA, among other rights, California consumers have the right to:

Request that a business that collects a consumer’s personal data disclose the categories and specific pieces of personal data that a business has collected about consumers.

Request that a business delete any personal data about the consumer that a business has collected.

Request that a business that sells a consumer’s personal data, not sell the consumer’s personal data.

If you make a request, we have one month to respond to you. If you would like to exercise any of these rights, please contact us.

GDPR Data Protection Rights

We would like to make sure you are fully aware of all of your data protection rights. Every user is entitled to the following:

The right to access – You have the right to request copies of your personal data. We may charge you a small fee for this service.

The right to rectification – You have the right to request that we correct any information you believe is inaccurate. You also have the right to request that we complete the information you believe is incomplete.

The right to erasure – You have the right to request that we erase your personal data, under certain conditions.

The right to restrict processing – You have the right to request that we restrict the processing of your personal data, under certain conditions.

The right to object to processing – You have the right to object to our processing of your personal data, under certain conditions.

The right to data portability – You have the right to request that we transfer the data that we have collected to another organization, or directly to you, under certain conditions.

If you make a request, we have one month to respond to you. If you would like to exercise any of these rights, please contact us.

Children’s Information

Another part of our priority is adding protection for children while using the internet. We encourage parents and guardians to observe, participate in, and/or monitor and guide their online activity.

psykologlallerstedt.se does not knowingly collect any Personal Identifiable Information from children under the age of 13. If you think that your child provided this kind of information on our website, we strongly encourage you to contact us immediately and we will do our best efforts to promptly remove such information from our records.

Dela med dina vänner!
psykologlallerstedt.se
Adblock
detector