Maslows behovshierarki

Maslows behovshierarki Självkännedom

Abraham Maslows behovshierarki är en av de mest kända teorierna om motivation. Enligt Maslows teori motiveras våra handlingar av vissa fysiologiska och psykologiska behov som går från grundläggande till komplexa.

Maslows teori om behovshierarki

Abraham Maslow introducerade begreppet behovshierarki för första gången i sin artikel från 1943 med titeln ”A Theory of Human Motivation” och återigen i sin senare bok ”Motivation and Personality”. Denna hierarki innebär att människor motiveras av att uppfylla grundläggande behov innan de går vidare till andra, mer avancerade behov.

Medan vissa av de existerande tankeskolorna vid den tiden – såsom psykoanalys och behaviorism – tenderade att fokusera på problematiska beteenden, var Maslow mer intresserad av att lära sig om vad som gör människor lyckliga och vad de gör för att uppnå detta mål.

Som humanist trodde Maslow att människor har en medfödd önskan att förverkliga sig själva, det vill säga att vara allt de kan vara. För att uppnå detta yttersta mål måste dock ett antal mer grundläggande behov uppfyllas. Detta inkluderar behovet av mat, säkerhet, kärlek och självkänsla.

Maslow ansåg att dessa behov liknar instinkter och spelar en viktig roll för att motivera beteende. Det finns fem olika nivåer i Maslows behovshierarki, med början på den lägsta nivån som kallas fysiologiska behov.

1. Fysiologiska behov

De fysiologiska behoven omfattar de behov som är avgörande för överlevnad. Några exempel på fysiologiska behov är t.ex:

 • Mat.
 • Vatten.
 • Andning.
 • Homeostas.

Förutom de grundläggande behoven av näring, luft och temperaturreglering omfattar de fysiologiska behoven även skydd och kläder. Maslow inkluderade även den sexuella reproduktionen i denna nivå av hierarkin, eftersom den är nödvändig för artens överlevnad och fortplantning.

2. Behov av säkerhet och trygghet

På den andra nivån i Maslows hierarki börjar behoven bli lite mer komplexa. På denna nivå blir behoven av säkerhet och trygghet primära.

Människor vill ha kontroll och ordning i sina liv. Några av de grundläggande säkerhets- och trygghetsbehoven är t.ex:

 • Ekonomisk trygghet.
 • Hälsa och välbefinnande.
 • Säkerhet mot olyckor och skador.

Att hitta ett jobb, skaffa sjukförsäkring och hälsovård, bidra med pengar till ett sparkonto och flytta till ett säkrare område är exempel på åtgärder som motiveras av säkerhets- och trygghetsbehov.

Tillsammans utgör de säkerhetsmässiga och fysiologiska nivåerna i Maslows behovshierarki det som ofta kallas ”grundläggande behov”.

3. Sociala behov

De sociala behoven i Maslows hierarki omfattar kärlek, acceptans och tillhörighet. På den här nivån är det behovet av känslomässiga relationer som styr det mänskliga beteendet. Några av de saker som tillfredsställer detta behov är t.ex:

 • Vänskap.
 • Romantiska band.
 • Familjerelationer.
 • Sociala grupper.
 • Samhällsgrupper.
 • Kyrkor och religiösa organisationer.

För att undvika ensamhet, depression och ångest är det viktigt att människor känner sig älskade och accepterade av andra. Personliga relationer med vänner, familj och älskare spelar en viktig roll, liksom engagemang i grupper – t.ex. religiösa grupper, idrottslag, bokklubbar och andra gruppaktiviteter.

4. Behov av uppskattning

På den fjärde nivån i Maslows hierarki finns behovet av uppskattning och respekt. När behoven på de tre nedersta nivåerna har tillfredsställts börjar uppskattningsbehoven spela en mer framträdande roll för att motivera beteendet.

På denna nivå blir det allt viktigare att vinna andras respekt och uppskattning. Människor har ett behov av att åstadkomma saker och sedan få sina ansträngningar erkända. Förutom behovet av känslor av prestation och prestige innefattar esteem behoven sådana saker som självkänsla och personligt värde.

Människor behöver känna att de uppskattas av andra och känna att de bidrar till världen. Deltagande i yrkesverksamhet, akademiska prestationer, deltagande i idrotts- eller lagverksamhet och personliga hobbies kan alla spela en roll för att uppfylla värderingsbehoven.

Människor som kan tillfredsställa sina behov av uppskattning genom att uppnå god självkänsla och andras erkännande tenderar att känna sig trygga i sina förmågor. Omvänt kan de som saknar självkänsla och andras respekt utveckla känslor av underlägsenhet.

Tillsammans utgör de estetiska och sociala nivåerna det som kallas de ”psykologiska behoven” i hierarkin.

5. Självförverkligande behov

Allra högst upp i Maslows hierarki finns behoven av självförverkligande. Självförverkligande människor är självmedvetna, intresserade av personlig utveckling, mindre intresserade av andras åsikter och intresserade av att uppfylla sin potential.

”Vad en människa kan vara, måste hon vara”, förklarade Maslow och syftade på det behov som människor har av att uppnå sin fulla potential som människor.

Maslows självförverkligande: ”Det kan beskrivas löst som det fulla utnyttjandet av talanger, förmågor, potentialiteter etc. Sådana människor verkar uppfylla sig själva och göra det bästa de kan göra. De är människor som har utvecklats eller håller på att utvecklas till den fulla statur som de är kapabla till.”

Att avancera genom behovspyramiden

Maslows behovshierarki visas ofta som en pyramid. De lägsta nivåerna i behovspyramiden består av de mest grundläggande behoven medan de mest komplexa behoven finns högst upp.

När de lägre behoven har uppfyllts kan människor gå vidare till nästa behovsnivå. När människor avancerar uppåt i pyramiden blir behoven alltmer psykologiska och sociala.

Högst upp i pyramiden prioriteras behovet av personlig uppskattning och känslor av att lyckas. Liksom Carl Rogers betonade Maslow vikten av självförverkligande, vilket är en process där man växer och utvecklas som person för att uppnå sin individuella potential.

Olika typer av behov

Maslows behovshierarki kan delas in i två typer av behov: bristbehov och tillväxtbehov.

 • Bristbehov: Fysiologiska behov, trygghetsbehov, sociala behov och uppskattningsbehov är bristbehov som uppstår på grund av brist. Att tillfredsställa dessa behov på lägre nivå är viktigt för att undvika obehagliga känslor eller konsekvenser.
 • Tillväxtbehov: Maslow kallade behoven i toppen av pyramiden för tillväxtbehov. Dessa behov härrör inte från en brist på något, utan snarare från en önskan att växa som person.

Även om teorin i allmänhet framställs som en ganska rigid hierarki, noterade Maslow att den ordning i vilken dessa behov uppfylls inte alltid följer detta standardförlopp.

Han noterade till exempel att för vissa individer är behovet av självkänsla viktigare än behovet av kärlek. För andra kan behovet av kreativ uppfyllelse vara viktigare än de mest grundläggande behoven.

Kritik av Maslows teori

Maslows teori har blivit oerhört populär både inom och utanför psykologin. Särskilt utbildningsområdet och näringslivet har påverkats av teorin. Men Maslows koncept har inte varit utan kritik. De främsta invändningarna är följande:

 • Behoven följer inte en hierarki: Även om viss forskning har visat stöd för Maslows teorier har den mesta forskningen inte kunnat styrka idén om en behovshierarki. Wahba och Bridwell (forskare från Baruch College) rapporterade att det fanns få bevis för Maslows rangordning av dessa behov och ännu mindre bevis för att dessa behov följer en hierarkisk ordning.
 • Teorin är svår att testa: Andra kritiker av Maslows teori påpekar att hans definition av självförverkligande är svår att testa vetenskapligt. Hans forskning om självförverkligande baserades också på ett mycket begränsat urval av individer, inklusive personer han kände samt biografier av kända personer som Maslow ansåg vara självförverkligade.

En del av de nyare kritikerna menar att Maslow var inspirerad av Blackfoot-nationens trossystem, men försummade att erkänna detta. Maslows studerade den nordliga Blackfoot-stammen som antropolog. Denna grundläggande bas försvann dock med tiden, vilket ledde till att han missbrukade de begrepp som han ursprungligen var där för att bedöma.

Effekter av Maslows hierarki

Oavsett denna kritik representerade Maslows behovshierarki en del av ett viktigt skifte inom psykologin. Istället för att fokusera på onormala beteenden och onormal utveckling var Maslows humanistiska psykologi inriktad på utvecklingen av friska individer.

Det har funnits relativt lite forskning som stöder Maslows teori, men ändå är behovshierarkin välkänd och populär både inom och utanför psykologin. Och i en studie som publicerades 2011 satte forskare från University of Illinois igång att sätta denna hierarki på prov.

Vad de upptäckte var att medan uppfyllandet av behoven var starkt korrelerat med lycka, rapporterade människor från kulturer över hela världen att självförverkligande och sociala behov var viktiga även när många av de mest grundläggande behoven inte var uppfyllda.

Sådana resultat tyder på att även om dessa behov kan vara kraftfulla motivationsfaktorer för mänskligt beteende, tar de inte nödvändigtvis den hierarkiska form som Maslow beskrev.

Slutord

Oavsett om du accepterar Maslows behovshierarki eller inte, så belyser hans teori de många behov vi har som människor. Och även om vi inte alla placerar dessa behov i samma ordning kan det hjälpa oss att hålla dem i minnet när vi interagerar med andra, vilket kan bidra till att göra våra interaktioner mer omtänksamma och respektfulla.

OFTA STÄLLDA FRÅGOR

Varför är Maslows behovshierarki viktig?

Grunden för Maslows teori är att vi som människor motiveras av våra behov. Om några av våra viktigaste behov inte uppfylls kan vi dessutom inte utvecklas och uppfylla våra andra behov. Detta kan förklara varför vi kan känna oss ”fast” eller omotiverade. Det är möjligt att våra mest kritiska behov inte uppfylls, vilket hindrar oss från att bli den bästa möjliga versionen av oss själva. För att ändra på detta krävs att vi tittar på vad vi behöver och sedan hittar ett sätt att få det.

Vad står högst upp i Maslows behovshierarki?

Självförverkligande ligger högst upp i Maslows behovshierarki. Detta behov avser önskan att nå vår fulla potential. Enligt Maslow kan detta behov endast uppfyllas när alla andra behov är tillfredsställda. Det kommer alltså efter fysiologiska behov, säkerhetsbehov, behovet av kärlek och tillhörighet samt uppskattningsbehov.

Vilka är några av svagheterna i Maslows teori?

Vissa kritiserar Maslows behovshierarki med motiveringen att våra behov inte alltid existerar i pyramidform, eller att ett behov är viktigare än ett annat. Det finns också en oro för att hans idé om självförverkligande inte kan testas. Andra menar att Maslows teori är svag eftersom den baserades på forskning som felaktigt tillskrevs eller förlorade det ursprungliga konceptet som studerades.

Hur många nivåer finns det i Maslows behovspyramid?

Det finns fem nivåer i Maslows pyramid. De två nedersta nivåerna är fysiologiska behov och säkerhetsbehov som tillsammans utgör de grundläggande behoven. Därefter kommer sociala behov och uppskattningsbehov – även kallade psykologiska behov. Självförverkligande behov ligger på den översta nivån i Maslows pyramid. Någon som är självförverkligad sägs vara vid (eller i strävan efter) sin fulla potential.

Betygsätt den här artikeln
Dela med dina vänner!
psykologlallerstedt.se
Adblock
detector