Vad är intuition och varför är det viktigt? 5 exempel

Vad är intuition och varför är det viktigt? 5 exempel Självkännedom

Intuition är den där känslan i magen när du instinktivt vet att något du gör är rätt eller fel. Eller det är det ögonblick då du känner vänlighet eller rädsla i någon annans ansikte. Du vet inte varför du känner så, det är bara en känsla.

Men vad är det? Forskarna kan trots allt inte se det i hjärnan.

Att förstå intuition är en stor utmaning för vetenskapen, men i stort sett handlar det om ”inlärda reaktioner som inte är resultatet av avsiktliga processer”.

I den här artikeln tittar vi på de blixtsnabba, mestadels dolda processer som är involverade i intuition, deras effekt på beslutsfattande och deras roll i kreativitet.

Vad är intuition? 5 exempel från verkligheten

Intuition är inte logisk. Den är inte resultatet av en uppsättning genomtänkta steg som kan delas eller förklaras. I stället känns processen naturlig, nästan instinktiv, även om den bygger på djupt rotade kunskaper.

Men även om intuitionen är snabb och vanligtvis fördelaktig är den inte alltid helt korrekt. Den undermedvetna hjärnan försöker känna igen, bearbeta och använda tankemönster som bygger på tidigare erfarenheter och en bästa gissning.

Paradoxalt nog känns intuitionen okänd. Det går trots allt inte att förklara tänkandet bakom ett snabbt beslut som dyker upp från ingenstans. Det bara händer.

Även om intuition förekommer i ditt dagliga liv är den ibland mest uppenbar i experters beslut. Specialisten drar nytta av många års erfarenhet, som finns i omedvetna ramar, för att fatta snabba och högkvalitativa beslut.

1. Tandvård

Hälsovårdsforskare fann att erfarna tandläkare ofta förlitar sig på intuition för att fatta komplexa, tidsbundna beslut. Baserat på många års djupt lagrad kunskap görs valen snabbt och är ofta överlägsna dem som bygger på tydliga bevis och rationellt tänkande.

2. Företag

Kanske överraskande nog erkänner många av världens mest inflytelserika affärsmän att de fattar beslut som bygger på intuition snarare än på logiskt, medvetet tänkande.

Av ett urval av 36 verkställande direktörer bekräftade 85 % att intuition – i form av tumregler (ROT) – var central i deras beslutsprocess.

Följande lista kommer från Lenovos tidigare vd William Amelio:

 • Strategisk
 1. Fokusera på ett fåtal viktiga beslut.
 2. Ett beslut är bättre än inget beslut, men låt det inte löpa för långt om det inte fungerar.
 3. Lita på din intuition.
 • Människor
 1. Kommunicera stora beslut regelbundet och ofta.
 2. Tolerera inte idioter.
 3. Skapa ett team som du kan lita på.
 4. Lita på din intuition.
 • Själv
 1. Få feedback tidigt och regelbundet och agera på den.
 2. Tjäna andras förtroende och tillit.
 3. Få trovärdighet genom att visa din sårbarhet.
 4. Du har styrkor, använd dem.
 5. Lita på din intuition.

3. Spelet om hjortjakt

Intuition utgör en viktig del av både arbete och lek.

Spelet om hjortjakt innebär strategi, tillit och intuition. Spelarna väljer i hemlighet att antingen samarbeta eller tävla mot varandra.

Användningen av intuition är förknippad med tidspress, och inlärda heuristiker (ett annat ord för ROT) spelar en viktig roll för att vinna spelet.

4. Aktiemäklare

Människans intuition är enormt viktig – en utvecklad funktion som är grundläggande för våra förfäders överlevnad – men den kan missta sig.

I en årlig tävling av The Wall Street Journal tävlade lagen om hur deras aktier presterade. Men medan den ena sidan bestod av en grupp mycket skickliga expertmäklare var den andra en grupp journalister som valde sina aktier med hjälp av en pil.

Intuitivt sett borde expertisen vinna.

Ändå verkar det som om det inte var sant i det här fallet. Tävlingen upphörde utan förklaring, troligen för att undvika att aktiemäklarna skulle bli generade.

5. Konst

1983 hade Gianfranco Becchina en sällsynt skulptur från 600-talet till salu med en svindlande prislapp på 10 miljoner dollar. Efter att ha granskat röntgenbilder, expertutlåtanden och historisk dokumentation gick Getty-museet med på köpet under stor mediahype.

Men när Evelyn Harrison, en känd expert på grekiska skulpturer, och Thomas Hoving, tidigare chef för Metropolitan Museum of Art, kom för att beundra statyn visste de intuitivt att något var fel.

Enligt Hoving verkade den ”fräsch”, vilket var oväntat eftersom den 2 000 år gamla statyn hade tagits upp ur marken.

Och de hade rätt. Även om skulpturen kom från en verkstad i Rom, så härstammade den från en förfalskare 1980, snarare än från en antik mästerskulptör.

Hur fungerar intuition? Psykologiska teorier

Studiet av beslutsfattande har ett problem. Även om vi kan observera människors beteende, även med de framsteg som gjorts inom hjärnavbildningen, kan vi – ännu – inte se de tankeprocesser som pågår bakom kulisserna.

Vad har psykologin att säga om intuition, när mycket av det som händer i hjärnan är osynligt – som att titta på utsidan av en svart låda?

Många forskare föreslår en teori om dubbla processer – beslutsprocesser uppdelade på intuitiv (erfarenhetsbaserad eller tyst) och analytisk (rationell eller avsiktlig).

I Blink: The Power of Thinking Without Thinking beskriver Malcolm Gladwell (2005) de två olika tillvägagångssätten som blinkande, när intuition används, och tänkande, när en analys utförs.

”Det kan finnas lika mycket värde i en blinkning som i månader av rationell analys”. Malcolm Gladwell

Intuition (eller blinkande) hänvisar vanligtvis till användningen av kunskap som inte är explicit och som i populärkulturen kan beskrivas som en ”föraning” eller ”kvinnlig intuition”.

När det händer är det svårt att kvantifiera eller definiera, men det finns där. Precis som med följande tanke: ”Jag hade en känsla av att det var något fel, hon verkade inte vara sig själv.

Hogarth menar att ”kärnan i intuition eller intuitiva reaktioner är att de uppnås med liten uppenbar ansträngning och vanligtvis utan medveten medvetenhet. De inbegriper liten eller ingen medveten överläggning.

Seymour Epstein erbjuder ytterligare en kompletterande insikt: ”Intuition innebär en känsla av att veta utan att veta hur man vet” som bygger på omedveten bearbetning av information.

Intuitioner verkar också vara holistiska – de kombinerar insikter från flera källor och kräver ofta ett språng i tänkandet baserat på begränsad information.

Processer som ingår i intuition

Herbert Simons forskning på 1950-talet om begreppet begränsad rationalitet är vägledande för mycket av arbetet med intuition. Simon menade att människor ofta fattar beslut – och minskar sin kognitiva belastning – baserat på vad som är tillräckligt bra.

I stället för att komma fram till fullständiga och helt korrekta svar när vi ställs inför specifika uppgifter, använder vi oss ofta av heuristik – eller tumregler – som hjälper oss att bilda intuitiva bedömningar.

Användningen av heuristik anses vara vanlig och standardmetoden för att fatta beslut.

Erkännandeprocessen – en grundläggande utvecklad funktion – är också avgörande för intuitionen. Den verkar vara skild från andra delar av det mänskliga minnet i hjärnan och kan bestå under de mest utmanande förhållanden med en noggrannhet som är tillräcklig för praktiska ändamål.

Intuitionen tycks vara beroende av automatiseringen av beslutsprocessen.

Nyinlärda uppgifter bygger ofta på deklarativ kunskap; vi måste medvetet överväga varje rörelse eller handling. Som ett resultat av övning och inlärning blir denna kunskap automatiserad eller procedurell. Sådana uppgifter utförs utan medvetet ingripande, vilket sparar betydande processorkraft och frigör hjärnan för att fokusera på mer intensiva eller nytillkomna handlingar.

Slutsatser framåt och bakåt spelar också en viktig roll för intuitionen. Den kunskap vi har förvärvat genom erfarenhet hjälper oss att intuitivt förutsäga var bollen kommer att landa eller varför barnet snubblade och vidta åtgärder.

Den omfattande kunskap vi bygger upp med tiden gör det möjligt att göra verkliga förutsägelser, vilket gör att vi kan agera snabbt och effektivt i situationer som de flesta av oss har stött på många gånger tidigare.

Inlärning och återvinning har också stor betydelse för framgångsrika intuitiva processer.

Efter att ha upplevt föremål och scener tidigare är vi mycket skickliga på att matcha mönster för att stödja vår förmåga att fatta beslut och agera snabbt och effektivt.

När vi till exempel går in på ett kafé känner vi igen en kopp som något vi har sett många gånger tidigare. Vi förstår också, intuitivt, att den sannolikt är varm och lätt spilld på en ojämn yta.

Intuition tycks uppstå – som ett epifenomen – ur samspelet mellan många distinkta kognitiva processer, snarare än ur en enda. De kombineras för att ge ett snabbt och effektivt svar när det behövs som mest.

Är intuition viktigt?

Kort sagt, ja. Intuition ger en minskning av den totala kognitiva belastningen och förmågan att reagera omedelbart samtidigt som den ger förtroende för vår kunskap och vårt beslutsfattande – även om den kan trotsa analys.

Sådant automatiskt tänkande kan gynnas av, eller hindras av, erfarenhet. När vi får en räkning efter en måltid har vi vanligtvis en intuitiv känsla för vad den kostar, baserat på erfarenhet. Detta kan dock misslyckas när vi befinner oss i ett nytt land eller inte insåg att vi av misstag hade valt det dyraste vinet i källaren.

Intuition hjälper oss att överleva genom att ge snabba svar som vanligtvis erbjuder en lämplig, omedelbar åtgärd för att hantera en situation. Sådana reaktioner bygger till stor del på ”kulturellt kapital”, dvs. lärdomar som är specifika för den miljö vi befinner oss i.

Även om detta vanligtvis hjälper oss kan det leda till fördomar och fördomar i vårt beslutsfattande – baserat på religion, kultur, sociala, moraliska och till och med politiska miljöer – och kan behöva motverkas av rationellt tänkande.

Intuition kan faktiskt ”uttryckligen utbildas”, säger Hogarth. Genom att ändra innehållet och miljön kring vår inlärning kan vi luta oss mot mer korrekta och mindre fördomsfulla intuitiva bedömningar.

Instinkt, logik eller intuition?

Även om intuition definieras som att man får kunskap utan att förlita sig på förnuft eller slutledningar, skiljer den sig från instinkt.

Den senare är fast inbyggd, en mindre flexibel, direkt reaktion på stimuli.

Enligt Merriam-Webster är instinkt ”en i stort sett ärftlig och oföränderlig tendens hos en organism att göra en komplex och specifik reaktion på miljöstimuli utan att använda förnuftet”.

Det är därför troligt att det är mindre komplicerat eller djupt bearbetande. Instinkten är medfödd, nedärvd och fast inbyggd i hjärnans kretslopp som ett resultat av miljontals år av evolution.

Om ett lejon vrålar och jag inte är medveten om att det står bakom mig, hoppar jag, vänder mig om och springer troligen iväg. Denna handling är mer primitiv än intuitiv eller analytisk – även om det sannolikt finns grå nyanser.

Logik är analytisk – det rationella övervägandet av ett problem. För att fylla i våra skatter är vi beroende av att gå igenom varje fråga, fylla i varje ruta och hänvisa till kalkylblad, klisterlappar eller lådor med kvitton. Det är osannolikt att skatterådgivare uppskattar att vi slutför en skatt med hjälp av en intuitiv magkänsla när det gäller hur mycket vi är skyldiga.

Dess roll i beslutsfattandet

Även om vi kanske för det mesta är omedvetna om vårt dagliga beslutsfattande är det sannolikt en blandning av intuitivt och medvetet tänkande.

Och intuitionens roll verkar inte vara annorlunda i våra vardagliga tankeprocesser än i mer avgörande beslut.

Intuitivt beslutsfattande bygger på våra tidigare erfarenheter och är därför upprepade gånger framgångsrikt i liknande situationer, där tidigare resultat och lärdomar var användbara och korrekta.

När den nuvarande eller framtida situationen är väsentligt annorlunda måste vi använda vår intuition med försiktighet. Utan rationell analys kan alla beslut som fattas vara ineffektiva i bästa fall eller farliga i värsta fall.

När intuitionen fungerar bra och tidsgränserna är strikta kan den ge ett snabbt och fokuserat tänkande (t.ex. när båten sjunker eller när bomben tickar). När det finns tid att tänka efter – hur hanterar vi den globala uppvärmningen eller rasismen? – måste vi förlita oss på rationell, evidensbaserad analys.

Forskning vid University of South Wales bekräftade att intuitionen avsevärt gynnar beslutsfattandet, samtidigt som man tillade att icke-medveten information kan öka beslutsprecisionen, hastigheten och självförtroendet (Lufityanto, Donkin & Pearson, 2016).

Kopplingen mellan intuition och kreativitet

Kreativitet, liksom intuition, kan vara utmanande att definiera. Ändå verkar de båda innebära att idéer omvandlas till något konkret, nytt och värdefullt när det gäller att kommunicera idéer och lösa problem.

Tanken att intuition är perceptuell och att den omedvetet kopplar samman olika delar av informationen tyder också på ett betydande samspel med kreativitet. Både intuition och kreativitet verkar på någon nivå kombinera data från flera källor till något sammanhängande (Raidl & Lubart, 2001).

Ny forskning har identifierat kopplingar mellan intuition och de tidiga stadierna i den kreativa processen, inklusive idégenerering och utvärderingsstadier (Pétervári, Osman & Bhattacharya, 2016).

7 böcker om ämnet

Du kan lära dig att bli mer intuitiv (Epstein, 2010). Använd följande böcker för att utforska ämnet ytterligare:

 1. Blink: The Power of Thinking Without Thinking – Malcolm Gladwell
 2. Educating Intuition – Robin Hogarth
 3. Erfarenhetens myt: Why We Learn the Wrong Lessons, and Ways to Correct Them – Emre Soyer och Robin Hogarth
 4. Flow: The Psychology of Optimal Experience – Mihaly Csikszentmihalyi
 5. Risk Savvy: How to Make Good Decisions – Gerd Gigerenzer
 6. Magkänslor: Det omedvetnas intelligens – Gerd Gigerenzer
 7. Tänkande, snabbt och långsamt – Daniel Kahneman

Ett budskap att ta med sig hem

Intuition är ett otroligt kraftfullt verktyg för beslutsfattande. Den ser till att vi reagerar i ögonblicket och frigör värdefulla mentala resurser för att ta itu med nya erfarenheter och optimera inlärningen.

Även om intuitionen inte är ofelbar är den ovärderlig.

Intuitionen ger oss ett ”magkänsla”-svar – en inre röst – bortom logik eller inlärda svar och avslöjar både vem vi är och vilken kunskap vi har fått.

Om vi lyssnar kan vi dra nytta av den kreativitet som den erbjuder och den känsla av självförtroende som den ger oss. Låt intuitionen hjälpa dig att växa och fatta tidskritiska beslut baserade på resurser som inte alltid är lätta att nå.

Känn igen de omständigheter när du är som mest intuitiv. Hitta möjligheter att återskapa dem och utnyttja potentialen för kreativitet och snabbt och insiktsfullt beslutsfattande.

Betygsätt den här artikeln
Dela med dina vänner!
psykologlallerstedt.se
Adblock
detector