Andlighet kontra religion: 3 stora skillnader mellan dem

Andlighet kontra religion: 3 stora skillnader mellan dem Självkännedom

Det finns många sätt att öka lyckan, men ett av de bästa sätten att öka lyckan är att gå i kyrkan.

Du har säkert hört folk säga att de är ”andliga men inte religiösa” när de beskriver sin tro, och du har undrat vad det egentligen betyder.

En majoritet av oss använder ofta orden ”religion” och ”andlighet” omväxlande, men de är helt skilda begrepp.

Så vad är skillnaden mellan religion och andlighet? I den här artikeln kommer vi att definiera båda och förklara hur de skiljer sig åt.

Definition av religion

Religion hänvisar vanligen till en institution som har en uppsättning organiserade praktiker och ett strukturerat trossystem som delas av och bland dem som är medlemmar i institutionen. Deras trosuppfattningar, som ofta är transcendentala, förs vidare från medlemmar till konvertiter och bygger antingen på en formellt dokumenterad trosbekännelse eller etablerade kulturella sedvänjor.

I båda fallen finns det inom varje religion yrkesutövare som agerar i ledande positioner och som representerar institutionens formella aspekter. Ledarna utför ofta vissa ritualer som rör religionens centrala trosuppfattningar, vilka lägger grunden för hur ens liv ska levas.

Som en gemenskap eller grupp som delar samma trosuppfattningar fungerar religionen som ett extremt stödjande socialt nätverk. Den skapar praktiska konsekvenser för vardagliga beteenden i enlighet med gruppens tro, ritualer och praxis. Medlemmar av en religion följer ofta också särskilda klädkoder (särskilt religiösa ledare), moralkoder och handlingar som är föreskrivna av en övernaturlig varelse.

En religiös person har åtagit sig att följa de riktlinjer som fastställts av hans eller hennes religion. Han eller hon iakttar riter och sedvänjor, t.ex. att regelbundet delta i gudstjänster på en söndag för kristna, att iaktta sabbaten för judar och att fasta under ramadan för muslimer.

Definition av andlighet

Andlighet handlar om ens själ och inre jag. Att vara andlig innebär att man har en personlig uppsättning trosuppfattningar och praxis och att man söker efter livets syfte. Varje persons egen definition av andlighet kan variera under hela livet och anpassas till individuella erfarenheter genom personliga studier och självreflektion. Målet med andlighet är att inse sin inneboende kraft för att bekämpa livets alla utmaningar och förbinda sig med något som är större än en själv.  (Om du vill veta mer finns här 10 sätt för dig att vara andlig).

Andlighet är en universell, personlig erfarenhet, och allas erfarenhet är unik. Man kan beskriva en andlig upplevelse som helig eller transcendent, eller helt enkelt en sann känsla av livlighet och att känna sig sammanlänkad, eller ren tacksamhet. Man kan tillhöra en religiös grupp och ändå vara andlig, och vice versa.

Faktum är att vissa kan finna att deras andlighet är nära kopplad till en religion, medan andra kan ha sitt eget personliga förhållande till en högre makt. Andra söker meningen med livet genom sina kopplingar till naturen eller konsten.

När det gäller debatten om religion kontra andlighet är ingen av dem i sig bra eller dålig. Andlighet är bredare och mer abstrakt än religion. Religionen upprätthåller en definierad, påtaglig etisk kod, medan andlighet i stort sett är odefinierbar. Båda dessa metoder för att tro på något hjälper dock människor att leva lyckliga och meningsfulla liv.

Skillnaderna mellan andlighet och religion

Följande egenskaper skiljer en andlig person från en religiös person.

1. Individuell vs. gruppens trosuppfattningar

Andlighet är en ensam upplevelse av det gudomliga, medan religion innebär en grupp människor som förs samman genom sin gemensamma tro eller tro om det gudomliga. Religionen syftar till att bygga upp ens karaktär. Den formar ens övertygelser, attityder och handlingar genom att lägga vikt vid att följa regler. Detta förenar människor som delar en religion, eftersom de delar karaktärsdrag och livsåskådningar. Å andra sidan koncentrerar sig andlighet mer på varje människas individuella själ.

Det finns många religioner i vår värld, och en sak som de flesta har gemensamt är att de predikar tanken att deras historia är den rätta historien. Men när någon är andlig kan han eller hon välja ut de saker som han eller hon tror på från vilken religion som helst och kombinera dessa sanningar för att formulera sin egen uppsättning trosuppfattningar. Så när man ställer frågan: ”Kan man vara andlig och religiös?” är svaret ”ja – om ens sanna övertygelser stämmer överens med en viss religion”. Många som är andliga tror dock att allas yttersta sanning är densamma, trots eventuella skillnader mellan dem.

Andlighet fokuserar mer på kvaliteten på det budskap som erbjuds än på skillnaderna i detaljerna i den ursprungliga berättelsen. Medan kristna till exempel kan fokusera på historien om Moses och de tio budorden i detalj, kan någon som är andlig ta med sig några bredare budskap från berättelsen, till exempel att vara tacksam för det som finns i ens liv eller att alltid vara ärlig.

Även om den andliga övertygelsen vanligtvis är unik, förstärker andlighet ofta idén att alla människor är lika. Världen har inga gränser, raser eller kulturella skiljelinjer. Mänskligheten är en och kärleken är kärnan i allas vår existens. Trots eventuella ideologiska skillnader är alla människor samma medvetande – de uttrycks bara på olika sätt. Eftersom varje människas väsen är detsamma innebär det att eventuella skillnader är ytliga. Denna förståelse inbjuder människor att inspireras till att omfamna varandra och stödja varandra på vägen mot upplysning tillsammans.

2. Progression av övertygelser

En andlig persons uppsättning övertygelser utvecklas allteftersom de lär sig mer genom sitt personliga studium av sin egen andlighet. Alternativt, inom religionen, är trossystemet vanligtvis fördefinierat. De erkända auktoriteterna i den religiösa gruppen förstärker eller kommunicerar förändringar avseende ideologierna för medlemmarna i den religiösa gruppen att följa.

På detta sätt kräver religionen att människor är lydiga med sina trosuppfattningar och håller dem fast vid skrifterna eller det som lärs ut av religiösa ledare. Religionen avskräcker ofta människor från att lyssna på sina egna instinkter, och lär istället människor att acceptera och göra vad de blir tillsagda, utan att ifrågasätta det.

Å andra sidan lär andlighet människor att ständigt lyssna på sin inre röst och använda den som en vägledning för att leva ett gott liv. Andlighet uppmanar människor att bryta sig loss från lydnad eller konformitet för att skapa sin egen väg och resa i livet. På grund av detta kan en person som praktiserar andlighet ständigt ändra sina övertygelser under hela livet. Ingenting är hugget i sten, så det som en person kanske tycker är ”rätt” eller ”fel” i dag kan förändras senare med nya livserfarenheter.

3. Andlighet har inga regler.

En andlig person kommer ofta fram till sina egna sanningar medan de utvecklar sin andlighet, snarare än att följa en ideologi eller en uppsättning regler. Upplevelsen är ofta personlig och sker privat, vilket gör det möjligt för människor att följa sin egen intuition och göra de saker som ligger i deras eget bästa intresse.

Även om vissa andliga traditioner erbjuder teorier och metoder för att hjälpa människor på deras resa är de inte avsedda att antas som en uppsättning trosuppfattningar. Snarare erbjuds de som verktyg som andliga sökare kan använda för att hjälpa sin andliga utveckling.

Å andra sidan accepterar en religiös person den sanning som definieras av hans eller hennes religion, och dessa sanningar dokumenteras ofta och delas med andra. Inom religionen finns det ofta ett löfte om straff eller belöning för att upprätthålla trosuppfattningar eller följa ritualer. Men när det gäller andlighet är belöningen bara ens egen inre frid.

Rädslan för straff för ens handlingar är ofta en principiell faktor i religionen. De som utövar religion är rädda för konsekvenserna av det sätt på vilket de lever sina liv efter döden. Ofta tror människor att om de inte lever sina liv enligt sin religion kommer de att hamna i helvetet.

Andlighet uppmuntrar dock människor att fokusera sin energi på positiva saker och att agera enbart utifrån kärlek. När någon är andlig gör de det de känner är rätt, trots eventuella konsekvenser.

Även om andlighet inte hotar med straff för ett liv som levts i motsats till en uppsättning regler, tar den ofta upp karma. Detta är en princip om orsak och verkan där någons handlingar eller intentioner har en direkt inverkan på deras framtid. Detta innebär att den som lever med goda avsikter och utför goda gärningar kommer att uppleva lycka i framtiden, medan ett liv med dåliga avsikter kan leda till framtida lidande.

När du undrar: ”Är jag religiös eller andlig?”, tänk på vems regler du följer. Förlitar du dig på ritualerna i en viss kyrka för att bära dig genom tider då din tro börjar avta? Räknar du med att en institution ska organisera din tro åt dig, eller väljer du själv vad du vill tro? Detta är viktiga frågor att ta ställning till när du försöker avgöra om du är religiös eller andlig.

4. Uppkomsten av trosuppfattningar

Andliga människor lär sig och utvecklar ofta sina övertygelser genom sina egna erfarenheter (ofta genom trial and error). Detta ger människor möjlighet att upptäcka sina egna sanningar utan att sätta några gränser för djupet av ens förståelse. Alternativt lär sig eller utvecklar en religiös person sina övertygelser utifrån de erfarenheter som de får berätta om sina religiösa grundare eller genom liknelser.

Andlighet uppmuntrar människor att skapa sin egen väg, vilket gör det möjligt för människor att göra sin egen resa mot upplysning. Med andlighet har självupptäckten inga gränser. Den inspirerar människor att lita på sina hjärtan och följa sina egna instinkter. Andlighet är helt enkelt ens förmåga att inse att varje människa är mer än bara en mänsklig kropp – de är en själ som har obegränsad potential. Varje person är i huvudsak en liten gud – en unik och kraftfull manifestation av existensen som tjänar ett syfte i den här världen.

Andliga människor lär sig och utvecklar sin tro utifrån sina egna erfarenheter medan religiösa människor lär sig det utifrån de erfarenheter de fått berättade om sina religiösa grundare.

Så vad är skillnaden mellan en andlig person och en religiös person? En andlig person ser in i sig själv för att göra det rätta och en religiös person ser utåt för att få vägledning.

Människor som är andliga kan anpassa sig till nya förhållanden och deras upptäckter under hela livet. De är flexibla i sina övertygelser. En stor skillnad mellan religion och andlighet är att tro kontra vara. Religion betonar innehållet i anhängarnas tro och hur dessa trosuppfattningar spelar in i deras vardag. Å andra sidan är andlighetens fokus på processen att bli i samklang med sitt inre jag.

Slutsats

När vi söker det gudomliga – oavsett om det sker från en kyrkobänk på en söndag eller på toppen av en bergskam och tittar på en strålande soluppgång – ökar vi våra känslor av lycka, frid och uppskattning för det liv vi har. Religion och andlighet är varken samma sak eller helt skilda från varandra. När det gäller andlighet kan man fundera på: ”Var finner jag meningen med livet och vilka är mina sanna värderingar?”. Inom religionen kan vanliga frågor vara ”Vad är sanningen?” och ”Vad är rätt och fel?”.

Där de två överlappar varandra är varje persons individuella erfarenheter som påverkar hur han eller hon tänker, känner och agerar.

Är du mer andlig eller religiös? Vi vill gärna höra dina svar, så dela gärna med dig av dina tankar i kommentarsfältet nedan.

Betygsätt den här artikeln
Dela med dina vänner!
psykologlallerstedt.se
Adblock
detector